હું શોધું છું

હોમ  |   અમારા વિશે  |
અમારા વિશે
Arrow પરિચય
     માનવ અધિકારને લગતી બાબતો સબંધે પોલીસ મહાનિદેર્શક અને મુખ્ય પોલીસ અધિકારીશ્રી ગુજરાત રાજય ગાંધીનગરની કચેરીમાં કામગીરી કરવામાં આવે છે.....
Arrow કામગીરી
     સામાન્ય પ્રજાજન તરફથી માનવ અધિકાર ભંગ થયાની અરજી અત્રે આવે છે આ અરજી અત્રેની કચેરી દ્વારા જે તે જીલ્લાને મોકલવામાં આવે છે.....
Arrow સંપર્ક માહિતી
     પોલીસ ભવન, ૧લો માળ, સેકટર-૧૦/એ, ગાંધીનગર, ફોન નં.૦૭૯-૨૩૨૫૪૨૪૭....
 
 આપની સેવામાં

ધરપકડને લગતું માર્ગદર્શન

ફરિયાદ

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

   ડિસ્ક્લેમર   |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 18-10-2008