હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

સંપર્ક માહિતી

પોલીસ ભવન, ૧લો માળ, સેકટર-૧૮, ગાંધીનગર,

ફોન નં. :૦૭૯-૨૩૨૫૪૨૪૭

ફેક્ષ નં. :૦૭૯-૨૩૨૪૬૩૨૯

ઇમેલ : spligp-ws@gujarat.gov.in

 


 
 આપની સેવામાં

ધરપકડને લગતું માર્ગદર્શન

ફરિયાદ

કઈ રીતે સંપર્ક સાધશો?
 
 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ 

   ડિસ્ક્લેમર   |     પ્રતિભાવ  

Last updated on 08-03-2006